Algemene voorwaarden Pro-aQt BV – kvk nr. 68315007 

 • Artikel 1 - Definities
 • 1. Pro-aQt BV, gevestigd te Bavel, KvK-nummer 68315007, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. Hiermee wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie dienstverlener een overeenkomst heeft gesloten.
 • 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 • 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 • 5. Met de dienst wordt bedoeld het beschikbaar stellen van een online platform, waarmee opdrachtgever bepaalde processen ten aanzien van managementsystemen kan automatiseren.
 • 6. Met de account wordt bedoeld de (persoonlijke) online omgeving welke door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld met als doel de afgenomen dienst te kunnen gebruiken.
 • 7. Met de gebruiker wordt bedoeld de natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever toegang heeft verkregen tot de diensten van dienstverlener en als zodanig gebruik maakt van de functionaliteiten van de dienst.
 • 8. Met de ontwikkelaar wordt bedoeld de ontwikkelaar van de applicatie en/of academy van dienstverlener en tevens verantwoordelijk voor technische onderhoud, updates en verbeteringen.
 • 9. Met schriftelijk wordt bedoeld per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 • Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 • 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 • 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- en/of vervolgopdrachten.
 • 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 • 5. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 • Artikel 3 - Betaling
 • 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 • 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan de dienstverlener een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 8,25 % per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 • 3. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 • 4. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 • 5. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 • 6. De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

 • a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 • b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

 • 7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de dienstverlener gerechtigd aan de opdrachtgever over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de dienstverlener gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 2 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 • 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 • 10. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 • Artikel 4 - Aanbiedingen en offertes
 • 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 • 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 3. De dienstverlener is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 • 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • 5. Opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. Indien de opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de dienstverlener een opdracht verstrekt, is de dienstverlener eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
 • 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de dienstverlener gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 • 7. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van bescheiden, opleidingsmateriaal en te leveren software, evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de dienstverlener zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 • Artikel 5 - Prijzen
 • 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 • 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 • 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 15% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 15% uitkomt.

 • Artikel 6 - Prijsindexering
 • 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 • 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 • Artikel 7 - Informatieverstrekking door opdrachtgever
 • 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener. Tevens draagt de opdrachtgever zorg voor:
 • a. Eventuele door de opdrachtgever aan de dienstverlener verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 • b. De door de dienstverlener geleverde software conform de door de dienstverlener verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden;
 • c. Ingeval er werkzaamheden op locatie dienen plaats te vinden, de dienstverlener op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 • d. De dienstverlener op voornoemde locatie kan beschikken over elektriciteit, internet, telefoon e.d.. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de Opdrachtgever;
 • e. Ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. van Pro-aQt opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze materialen, hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden;
 • f. Op deze locatie de door de dienstverlener in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn verbonden.

 • 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 • 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 • 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

 • Artikel 8 - Intrekking opdracht
 • 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 • 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
 • 3. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de dienstverlener een door de dienstverlener nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de dienstverlener gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De dienstverlener is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4. Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is de dienstverlener in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijk uurtarief en eventuele reiskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Afzeggen geschied enkel telefonisch of per e-mail.

 • Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst
 • 1. Dienstverlener is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd of zodra dienstverlener - met instemming van opdrachtgever - met de uitvoering van de afspraken is begonnen.
 • 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft de dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zondat de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. 
 • 4. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 • 5. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 • 6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste handelingen binnen de dienst teneinde het managementsystemen te laten slagen. De dienstverlener speelt geen actieve rol bij het managementsysteem en levert enkel de dienst ter ondersteuning van dit proces. De dienstverlener levert tevens geen advies met betrekking tot managementsystemen.
 • 7. De dienstverlener biedt ondersteuning bij levering van de dienst in de vorm van instructies op basis van een handleiding.
 • 8. De dienstverlener beschikt over een netwerk van consultants. Deze consultants bieden ondersteuning bij levering van de dienst in de vorm van werkzaamheden die naar het oordeel van dienstverlener ondersteunend zijn en snel, goed en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
 • 9. Bij het ontbreken van een consultant die verbonden is aan de opdrachtgever, zal de dienstverlener op basis van geografische ligging en kennis een consultant toekennen die de opdrachtgever ondersteuning biedt.
 • 10. De dienstverlener biedt geen advies, certificatieondersteuning en/of maatwerk. Opdrachtgever alsmede eindgebruikers dienen zich met vragen, op- en/of aanmerkingen in eerste instantie te richten tot de eigen of toegewezen consultant in de vorm van een adviseur, bedrijfs-, certificatie- of veiligheidskundige.
 • 11. De persoonsgegevens die de dienstverlener van de opdrachtgever verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het leveren van de dienst.
 • 12. De dienstverlener zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Algemene Verordering Gegevensbescherming.
 • 13. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.
 • 14. Ingeval de privacy van de opdrachtgever gewaarborgd blijft of de dienstverlener van de opdrachtgever toestemming heeft verkregen, is het de dienstverlener toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken.

 •  Artikel 10 - Contractduur opdracht
 • 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 • Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst
 • 1. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden dienstverlener eerst nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 • 5. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • 6. Meerwerk dient schriftelijk tussen partijen overeengekomen te worden. De dienstverlener is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of zodra de dienstverlener - zonder tegenwerping van de opdrachtgever - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. De dienstverlener is gerechtigd de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 7. Ingeval de dienstverlener in reeds goedgekeurde bescheiden c.q. software nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de dienstverlener gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 8. Indien de dienstverlener en de ontwikkelaar besluiten de functionaliteit van de dienst te wijzigen, hebben zij het recht om suggesties van de opdrachtgever hierin niet door te voeren.

 •  Artikel 12 - Overmacht
 • 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, werkonderbrekingen, stakingen binnen de organisatie van de dienstverlener en/of van de opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, pandemiën, natuurverschijnselen e.d., stroomstoringen, storingen in of uitval van het internet, computervirussen, evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane reis- of leveringsproblemen alsmede ziekte c.q. overlijden van de beoogde opleider waarbij dienstverlener in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.  Wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 • Artikel 13 - Verrekening
 • Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener. 

 • Artikel 14 - Opschorting
 • Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 • Artikel 15 - Overdracht van rechten
 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 •  Artikel 16 - Verval van de vordering
 •  Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 • Artikel 17 - Verzekering
 • 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 • 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 • Artikel 18 - Aansprakelijkheid schade
 • 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
 • 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium. 
 • 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 • 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 • 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 • Artikel 19 - Aansprakelijkheid opdrachtgever
 • 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. 
 • 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.
 • 3. Met de dienst worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. De dienstverlener treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG); Opdrachtgever is aan te merken als de verantwoordelijke. Opdrachtgever vrijwaart Pro-aQt van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.
 • 4. Ingeval van verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die de dienstverlener tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt c.q. heeft opgeslagen, is de opdrachtgever aansprakelijk. 

 • Artikel 20 - Vrijwaring
 • De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 

 • Artikel 21 - Klachtplicht
 • 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct - doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 • 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 • Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
 • 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 • 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 • 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 • Artikel 23 - Intellectueel eigendom
 • 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 • 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 • 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 • Artikel 24 - Geheimhouding
 • 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 • 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 • a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 • b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 • c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 • d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 • 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 • Artikel 25 - Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
 • 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 • 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 • Artikel 26 - Niet-overname personeel
 • 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.
 • 2. Indien de werknemer zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de opdrachtgever elders dan voor c.q. via Pro-aQt werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever Pro-aQt daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 • 3. Overtreding van de opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel leidt tot verbeurte van een dadelijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete gelijk aan 9 maal de maandloonkosten (inclusief sociale lasten en vakantiegeld) van de betreffende werknemer. Voormeld bedrag is dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechteljke tussenkomst is vereist. Pro-aQt behoudt het recht om volledige vergoeding van de door haar geleden schade te eisen indien deze groter is dan het hiervoor genoemde boetebedrag.

 •  
 • Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 • 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pro-aQt BV is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Pro-aQt BV behoudt de bevoegheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever is gevestigd.
 • 3. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is de dienstverlener gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.